Privacy Verklaring

Wie zijn wij

Schilderbedrijf Geurt Jansen BV (hierna te noemen, Geurt Jansen) Veldzichtweg 15E 3851 SG ERMELO

Welke gegevens verwerken wij van u

Wanneer u een offerteverzoek indient of een overeenkomst afsluit met Geurt Jansen, vragen wij om uw persoonsgegevens. De gegevens die wij van u verwerken zijn uw NAW gegevens, emailadres en telefoonnummer.

Waarom verwerken wij uw gegevens

Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens zijn: Voor de uitvoering van onze dienstverlening. We gebruiken uw contactgegevens om contact met u op te nemen, uw offerteverzoek te beantwoorden en het factureren van de overeenkomst tussen u en Geurt Jansen.

Wat is de rechtsgrond om uw persoonsgegevens te gebruiken

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een van de onderstaande wettelijke grondslagen:
-u heeft toestemming* gegeven.
-de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw offerteverzoek, overeenkomst en facturatie.
-de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
*Toestemming: Wij vragen alleen uw toestemming als dat nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming kunt u uw toestemming te allen tijde weer intrekken. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen via e-mail.

Hoe beveiligen wij uw gegevens

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen.

Hoelang bewaren wij uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang wij gegevens mogen of moeten bewaren.

Met wie delen wij uw gegevens

We verstrekken alleen persoonsgegevens aan derden als dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van Geurt Jansen. Soms zijn wij wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens door te geven aan de overheid. Denk daarbij aan de Belastingdienst, UWV, Politie, Justitie of toezichthouders.

Wat zijn uw rechten

U hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of verwijderen.
U kunt daarvoor contact opnemen met Geurt Jansen per e-mail.
Privacy Verklaring Schildersbedrijf Geurt Jansen BV | KvK 72105046 | Ermelo | 01-04-2021.

Identiteitsbewijs

Bij het verstrekken van een kopie van uw identiteitsbewijs moet u uw pasfoto en Burgerservicenummer onzichtbaar maken. We raden u ook aan om op de kopie aan te geven dat deze kopie bestemd is om uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen.

Gegevens laten verwijderen en het recht om ‘vergeten te worden’

In een aantal gevallen en onder voorwaarden heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben te laten verwijderen.
Dit is het geval indien:
-de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
-u de toestemming voor het verwerken heeft ingetrokken;
-u gegrond bezwaar maakt tegen de verwerking;
-uw persoonsgegevens door ons onrechtmatig zijn verwerkt;
-er een wettelijke verplichting is om de persoonsgegevens te wissen;

Het recht om vergeten te worden is geen absoluut recht.
Wij kunnen besluiten niet aan uw verzoek te voldoen en uw gegevens niet te wissen als uw verzoek niet gebaseerd is op een van de bovenstaande gronden, of om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie te kunnen uitoefenen, of om een wettelijke verplichting na te komen, of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
Als wij niet voldoen aan uw verzoek om uw persoonsgegevens te laten verwijderen informeren wij u over de redenen waarom wij niet aan uw verzoek zullen voldoen.

Beperking van de verwerking

Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of dat de door ons verwerkte gegevens onjuist zijn kunt u verzoeken om beperking van de verwerking. Dit betekent dat de gegevens niet meer door ons mogen worden verwerkt.

Recht van bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van ons gerechtvaardigd belang of het gerechtvaardigd belang van derde. In dat geval zullen wij uw gegevens niet langer verwerken tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen of die verband houden met de instelling. Uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

E-mail

Voordat wij via e-mail met u communiceren vragen wij u toestemming daarvoor tenzij u deze toestemming al eerder gegeven heeft. U kunt altijd een gegeven toestemming intrekken.

Aanpassing van de Privacy Verklaring

De privacyverklaring is in beweging. Wij kunnen deze privacyverklaring dan ook aanpassen om up to date te blijven. Wij doen dit bij nieuwe ontwikkelingen bijvoorbeeld als er iets verandert in onze bedrijfsactiviteiten of in de wet of in de rechtspraak. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website. Wij zullen u ook actief informeren over wijzigingen in deze privacyverklaring door middel van een e-mail of nieuwsbericht op onze website.

Vragen of klachten

Heeft u vragen over deze privacyverklaring dan kunt u contact opnemen de functionaris gegevensbescherming van Geurt Jansen.
Stuur een e-mail naar; schildersbedrijf@geurtjansen.com